Regulamin zakupu e-booków rozwoddlakobiet.pl

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie następujące pojęcia, oznaczają:

Sklep – Sklep internetowy działający pod adresem https://rozwoddlakobiet.pl należący do osoby fizycznej – Małgorzata Ciuksza, codice fiscale: CKSMGR85D43Z127B prowadzącej działalność gospodarczą we Włoszech, PARTITA IVA 02470490992, nr VAT UE: IT02470490992, adres: Via Enrico Cravero 6/15, 16129 Genua, region Liguria, Włochy, e-mail: kontakt@rozwoddlakobiet.pl zwana dalej Sprzedawcą.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Produkt – e-book z serii rozwoddlakobiet.pl, zawierający indywidualne oznaczenie w postaci cyfrowego znaku wodnego Watermark.

E-book – elektroniczna wersja książki, której treść przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu komputerowym (np. na komputerze osobistym, czytniku książek elektronicznych, tablecie, smartfonie). Pliki z treścią książki mogą występować w postaci plików PDF, MOBI lub E-PUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep.

PDF – polecany na komputery. Format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Format ten ma sztywny podział na strony i nadaje się szczególnie do przeglądania publikacji na większych monitorach. Na czytnikach, tabletach i smartfonach mogą wystąpić problemy z powiększaniem i dzieleniem tekstu oraz poruszaniem się po publikacji. Kliknięcie rozdziału w spisie treści przenosi czytelnika do odpowiedniej części książki.

EPUB – polecany na czytniki, tablety i smartfony. Otwarty standard, oparty na języku XML, służący do publikowania elektronicznych książek (e-booków). Tworzone w nim książki nie mają sztywnego podziału na strony, dzięki temu powiększany tekst przelewa się na następne strony.

MOBI – polecany na czytniki, tablety i smartfony. Format zapisu ebook-ów. Książki w tym formacie można pobrać na urządzenie elektroniczne (np. e-czytnik, komputer osobisty) wyposażone w oprogramowanie pozwalające czytać pliki MOBI (np. MobiPocket Reader). MOBI stanowi otwarty format oparty na języku XHTML, dzięki czemu jego odczytywanie jest bardzo wygodne na urządzeniach mobilnych, w tym na jednym z najpopularniejszych e-czytników – Kindle.

Watermark (znak wodny) ‒ usługa polegająca na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Klienta. Znak wodny to zabezpieczenie, który nie wpływa na wygodę korzystania z e-booków rozwoddlakobiet.pl

 1. Administratorem danych gromadzonych i przetwarzanych w ramach serwisu https://rozwoddlakobiet.pl jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.
 3. Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę https://rozwoddlakobiet.pl kształtowały prawa i obowiązki Klienta w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 4. Zamawiający Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie https://rozwoddlakobiet.pl lub składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. checkbox.
 5. Strona https://rozwoddlakobiet.pl umożliwia dokonywanie zakupów e-booków za pośrednictwem Internetu przez klientów zamawiających na terenie państw należących do Unii Europejskiej.
 6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 7. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy sprzedaży Produktów, zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych. Klient oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.

§ 2

INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Jednocześnie treści te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie:
  1. są podane w walucie euro i zawierają wszystkie wymagane prawem podatki,
  2. nie zawierają kosztów dostawy bowiem Produkty są sprzedawane w formie elektronicznej,
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w podsumowaniu zamówienia po wybraniu przez Klienta formy płatności.
 4. Na warunkach określonych przez serwisy PayPal lub PayU, za pośrednictwem którego następuje płatność za Produkty, użytkownik dokona wyboru ewentualnego sposobu przewalutowania ceny z euro na inną walutę.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przy czym odwołanie akcji promocyjnych, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych.

§ 3

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem https://rozwoddlakobiet.pl
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez wypełnienie formularza zamówienia za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w ustępie powyżej, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedający dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów, na temat których zamieści stosowną informację na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z oprogramowaniem Klienta.
 5. W celu dokonywania zakupów w Sklepie Klient musi przy zakupie wypełnić formularz zakupowy – w tym obligatoryjnie podać imię i nazwisko, kraj, miasto oraz e-mail, na który zostanie przesłany e-book. Klient może również założyć w sklepie własne konto podając e-mail oraz tworząc hasło.
 6. Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi zamieszczonymi w regulaminie oraz opisem danego produktu dostępnym na stronie Produktu.
 7. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: wyboru zamawianych produktów, zaakceptować regulamin oraz dodatkowe klauzule i dokonać wyboru sposobu płatności za pośrednictwem systemu PayPal lub PayU.
 1. Sprzedawca potwierdzi realizację zamówienia wysyłając e-mail zawierający link do zakupionego Produktu na wskazany przez Klienta adres e-mail, na co Klient wyraża zgodę.
 2. Dostarczenie produktów odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatne.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila zawierającego zakupiony Produkt jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).

§ 4

ZASADY SPRZEDAŻY E-BOOKÓW

 1. Zamówienie obejmujące e-booki może obejmować dowolną ilość sztuk danego e-booka. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi zamieszczonymi w niniejszym Regulaminie oraz opisem danego Produktu dostępnym na stronie Produktu.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności, którym jest serwis PayPal lub PauU.
 3. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu dokonania płatności.
 4. Płatności za zamówienie można dokonać za pośrednictwem systemu PayPal lub PayU.
 5. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, niezwłocznie i nie później niż w ciągu maksymalnie 12 (słownie: dwunastu) godzin Sprzedawca prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail link do Produktu w dostępnym aktualnie formacie (informacja na karcie produktu) oraz, za pośrednictwem systemu PayPal lub PayU, rachunek potwierdzający zapłatę.
 6. Na żądanie Klienta wysłane na e-mail Sklepu kontakt@rozwoddlakobiet.pl Klientowi zostanie wysłana faktura za dokonane zakupy, najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania e-maila przez Sprzedawcę.
 7. Dostarczenie e-booka Klientowi wyłącza możliwość odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.

§ 5

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY ZE SKLEPEM

 1. Sprzedaż e-booków może zostać skutecznie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych spełniających wyszczególnione poniżej wymagania techniczne.
 2. Odtwarzanie treści e-booka jest możliwe niezależnie od położenia geograficznego.
 3. Klient przed zakupem e-booka powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza go odtwarzać, obsługuje format w jakim jest on zapisany:
 • pliki MOBI – czytnik Amazon Kindle oraz tablet, smartphone, komputer PC/Mac z zainstalowaną aplikacją do otwierania plików MOBI,
 • pliki E-PUB – komputer PC/Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki E-PUB (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader), lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartphone, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania tych plików.
 • pliki PDF – komputer PC/Mac, tablet, smartphone lub inne urządzenie wyposażone w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki PDF.

§ 6

ZASADY KORZYSTANIA Z E-BOOKÓW ORAZ PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Każdy e-book jest zabezpieczony technologią Watermark. Stosowanie zabezpieczenia typu Watermark jest niemożliwe do usunięcia przez Klienta. Umożliwia łatwe zidentyfikowanie osoby, która nielegalnie rozpowszechnia zakupioną kopię publikacji.
 2. Zasady korzystania z e-booków:
  • zakup upoważnia do korzystania z e-booka przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych,
  • z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 880 z późn.zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka, jego fragmentów lub kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku,
  • zabrania się Klientowi kopiowania e-booków oraz udostępniania ich osobom trzecim, nawet w celach niekomercyjnych
  • każdy zakupiony e-book może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę która go zakupiła w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie i rozpowszechnianie e-booka stanowi naruszenie praw autorskich,
  • nabywca e-booka ma prawo do przechowywania go na twardym dysku swojego komputera oraz innych nośnikach elektronicznych w celu zapoznania się z jego treścią.
 3. Każdy e-book jest objęty gwarancją, a Sklep jest obowiązany dostarczyć Klientowi e-book wolny od wad.
 4. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
  • pobrany e-book jest uszkodzony,
  • pobrany e-book nie uruchamia się (po otrzymaniu linka do pliku na e-maila Klienta oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie)
  • pobrany e-book nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny,
  • w ciągu 12 godzin od dokonania płatności i zgłoszenia zaistniałego faktu nie zostanie wysłany Klientowi e-mail z plikiem zawierającym link do pobrania e-booka.
 5. W każdym w przypadków opisanych w ustępie 4 powyżej, Klient powinien zgłosić reklamację kontaktując się ze Sklepem przez e-mail kontakt@rozwoddlakobiet.pl  podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Sklep w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep ponownie dostarczy Klientowi zamówione pliki.

§ 7

ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia w każdym czasie jeżeli zamówienie nie zostało przez niego opłacone.
 2. Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym i tym samym nie mogą zostać zwrócone), Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Poz. 827 z późn. zm.).
 3. W celu skutecznego zawarcia umowy Klient musi wyrazić zgodę (poprzez zaznaczenie opcji „TAK” w trakcie realizacji zamówienia) na wcześniejsze (w momencie dokonania płatności) rozpoczęcie spełnienia świadczenia zamówionych e-booków, przed upływem 14-dniowego terminu na zwrot towaru, co spowoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku niewyrażenia zgody e-booki nie będą mogły być zakupione.

§ 8

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies).
 3. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.
 4. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 5. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem umów między Sprzedawcą a Klientem, mogą być rozpatrywane drogą pozasądową np. w drodze mediacji.
 3. Spory sądowe wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem umów między Sprzedawcą a Klientem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości miejscowej i rzeczowej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r.