Regulamin newslettera
sklepu rozwoddlakobiet.pl

§ 1 Definicje

 1. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym bezpłatną próbkę e-booka oraz informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
 2. Sklep – sklep internetowy „rozwoddlakobiet.pl prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.rozwoddlakobiet.pl
 3. Usługodawca – rozwoddlakobiet.pl zarejestrowany w Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA, pod numerem partita IVA nr 02470490992, numero REA GE – 488628, z siedzibą przy Via Enrico Cravero 6/15, CAP 16129 Genova (GE), Italia, prowadzony przez Małgorzatę Ciukszę
 4. Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter. W pierwszy mailu usługodawca otrzyma bezpłatną próbkę e-booka rozwoddlakobiet.pl
 2. Wiadomości email wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres email podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. Usługobiorca, w celu zawarcia Umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres email, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres email, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres email, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 4. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 1. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 1. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie korzystając z opcji, o której mowa w ustępie 5 lub wysyłając wiadomość na adres email Usługodawcy: kontakt@rozwoddlakobiet.pl.
 2. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@rozwoddlakobiet.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przekazanych Usługodawcy w związku z usługą Newsletter jest Usługodawca.
 1. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 1. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Usługobiorca powinien wysłać informację o tym, na adres email Usługodawcy: kontakt@rozwoddlakobiet.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Powyższy regulamin jest dostępny również w pliku .pdf pod tym linkiem.